Socialrätt

Socialtjänsten i en kommun har ansvaret att sörja för att barn och unga samt andra med behov av stöd och hjälp får det. Lagen ger kommunerna rätt att tvångsvis ingripa i vissa situationer. Då kan, i särskilda fall, den enskilde individen, förälder eller barn en jurist som biträder att föra deras talan. Vi hjälper dig oavsett vilken roll du har.

Det är Förvaltningsrätten som utser det offentliga biträdet, men du har rätt att välja den som du har förtroende för. Det är då viktigt att du uppger dennes namn från start. Om du blir tilldelat ett annat ombud så kan du ansöka om byte, men det är rätten som avgör om du får byta. Samtliga av våra jurister i ärenden av dessa slag. Som ditt biträde engagerar vi oss så att Din rätt tas tillvara.

LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Barn och unga ska ha rätt till en trygg uppväxt, och om de riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett ansvar att se till att de får det stöd och skydd de behöver. Riskerna kring ett barn kan bero bland annat på bristande föräldraförmåga, missbruk hos barnet eller vårdnadshavare eller kriminellt umgänge. Om socialnämnden inte kan genomföra behövliga insatser i samförstånd med barn och vårdnadshavare så kan ett omhändertagande enligt LVU bli aktuellt.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

 • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (så kallade beteendefallen).
 • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
 • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.


På Novum har vi jurister med speciell kompetens för att företräda såväl barn som vuxna i LVU.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Det är inte lätt att ta sig ur ett pågående missbruk, och ibland kan det vara så att de som missbrukar inte inser att denne behöver hjälp, trots att denne kan vara en fara för sig själv eller andra. Då kan man vårdas enligt lagen om vård av missbrukare, LVM. Det är socialnämnden som ansöker om en person behöver tvångsomhändertas och vårdas mot dennes vilja. Syftet är att motivera personen tillräckligt för att denne sedan skall vilja behandlas av egen fri vilja.

För att LVM ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

 • Personen skall ha missbrukat exempelvis alkohol eller narkotika på ett vis som gör att den behöver vård för att kunna sluta.
 • Personen vägrar att frivilligt gå med på behandling.
 • Personen utsätter sig själv och/eller andra för allvarlig fara eller riskerar att allvarligt skada sig själv eller närstående till följd av missbruket.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Det är ett stort ingripande i någons integritet när man tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt. Det kan hända om man till exempel är psykotisk, har självmordstankar eller på annat vis är farlig för sig själ eller andra människor. En person kan då behöva vårdas dygnet runt på ett sjukhus. Så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård. Om den psykiska störningen inta är allt för allvarlig kan man bland vårdas inom det som kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.

Även barn och ungdomar kan vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård om det är nödvändigt. Tvångsvården får aldrig pågå längre än nödvändigt.

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Om man begår ett brott och rätten bedömt (efter en rättspsykiatrisk undersökning) att man led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks kan rätten döma dig till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. I praktiken liknar den rättspsykiatriska vården sluten psykiatrisk tvångsvård, men det är en förvaltningsdomstol som fattar beslutet om när vården ska upphöra. Du får alltså inte ett tidsbestämt straff till skillnad från om du blir dömd till fängelse. Den rättspsykiatriska vården regleras i en särskild lag.

 

LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Barn och unga ska ha rätt till en trygg uppväxt, och om de riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett ansvar att se till att de får det stöd och skydd de behöver. Riskerna kring ett barn kan bero bland annat på bristande föräldraförmåga, missbruk hos barnet eller vårdnadshavare eller kriminellt umgänge. Om socialnämnden inte kan genomföra behövliga insatser i samförstånd med barn och vårdnadshavare så kan ett omhändertagande enligt LVU bli aktuellt.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

 • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (så kallade beteendefallen).
 • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
 • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.


På Novum har vi jurister med speciell kompetens för att företräda såväl barn som vuxna i LVU.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Det är inte lätt att ta sig ur ett pågående missbruk, och ibland kan det vara så att de som missbrukar inte inser att denne behöver hjälp, trots att denne kan vara en fara för sig själv eller andra. Då kan man vårdas enligt lagen om vård av missbrukare, LVM. Det är socialnämnden som ansöker om en person behöver tvångsomhändertas och vårdas mot dennes vilja. Syftet är att motivera personen tillräckligt för att denne sedan skall vilja behandlas av egen fri vilja.

För att LVM ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

 • Personen skall ha missbrukat exempelvis alkohol eller narkotika på ett vis som gör att den behöver vård för att kunna sluta.
 • Personen vägrar att frivilligt gå med på behandling.
 • Personen utsätter sig själv och/eller andra för allvarlig fara eller riskerar att allvarligt skada sig själv eller närstående till följd av missbruket.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Det är ett stort ingripande i någons integritet när man tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt. Det kan hända om man till exempel är psykotisk, har självmordstankar eller på annat vis är farlig för sig själ eller andra människor. En person kan då behöva vårdas dygnet runt på ett sjukhus. Så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård. Om den psykiska störningen inta är allt för allvarlig kan man bland vårdas inom det som kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.

Även barn och ungdomar kan vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård om det är nödvändigt. Tvångsvården får aldrig pågå längre än nödvändigt.

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Om man begår ett brott och rätten bedömt (efter en rättspsykiatrisk undersökning) att man led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks kan rätten döma dig till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. I praktiken liknar den rättspsykiatriska vården sluten psykiatrisk tvångsvård, men det är en förvaltningsdomstol som fattar beslutet om när vården ska upphöra. Du får alltså inte ett tidsbestämt straff till skillnad från om du blir dömd till fängelse. Den rättspsykiatriska vården regleras i en särskild lag.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.