Personuppgiftbehandling

Advokatbyrån Novums behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Novum AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter såsom namn, titel, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadresser. Det kan också röra identifieringsinformation såsom personnummer och liknande. Det kan också röra faktureringsinformation såsom kontonummer och liknande.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I våra kontakter med klienter, klienters företrädare, vittnen, motparter, motpartsföreträdare, motpartsombud m.fl. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning, vilket innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgiften är nödvändig för de ändamål som rör vår klients, eller i förekommande fall, våra berättiga intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Det kan förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.

Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt vid arkiveringen av handlingar efter avlutande av uppdrag, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i)
det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrå Novum enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrå Novum om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter om inte detta hindras av den tystnadsplikt som gäller för advokater.

Du har också rätt att ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vid frågor om, eller klagomål på, hur vi behandlar personuppgifter, eller om det finns en begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, ber vi er kontakta oss via e-post på eller per brev till  Advokatbyrå Novum AB, Hantverkargatan 2B, 722 12 Västerås.