Fastighetsrätt Örebro

Novum är en väletablerad advokatbyrå med expertis inom fastighetsrätt i Örebro . Med erfaren personalstyrka och bred kompetens inom många rättsområden kan vi erbjuda professionell hjälp och rådgivning vid fastighetsrelaterade ärenden. Hos oss finns flera jurister med specialkunskaper inom fastighetsrätt, vilket gör oss till en pålitlig partner när det gäller affärsjuridik, skadeståndsrätt och andra relaterade områden.

Vid köp och försäljning av fastigheter eller lokaler är det viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser ett avtalsbrott eller ett senare upptäckt fel får. Ett väl genomarbetat avtal ökar din trygghet. Upptäcks ett fel efter genomfört köp har vi även stor erfarenhet av ärenden och fel i fastighet. 

Detta i så väl sakfrågor, som t.ex. byggnads- och konstruktionsfel, eller rättsliga frågor, som t.ex. utfästelse om bygglov och miljötillstånd. Några av frågorna som vi arbetar med är; missar vid besiktning; grunden spricker; köparen vill ha ersättning; det är fel i fastigheten och det saknas bygglov.

Kontakta oss för att få rådgivning av advokater eller jurister med fastighetsrättslig expertis.

Kontakta oss

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel.

Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för. Fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning, så kallade dolda fel, står säljaren ansvarig för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. 

Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att belasta rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden.

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel. Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för. Fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning, så kallade dolda fel, står säljaren ansvarig för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att belasta rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden.

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej, vi har köpt ett hus för 2 år sen och strax efter inflytten började vi hitta fel som vi inte hade sett inför köpet. Vi tycker att felen är dolda då säljaren inte berättat för oss om felen innan köpet.

Mina vänner och familj säger att det inte är någon ide att kräva något av säljaren då man aldrig får rätt för dolda fel. Stämmer detta och kan vi kräva säljaren på pengar för felen i huset? 

SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vid köp av fastighet så har köparna en så kallad undersökningsplikt. De fel som inte går att upptäcka är så kallade dolda fel, som säljarna som huvudregel ska stå ansvaret för. En säljare kan friskriva sig i köpekontraktet för dolda fel så det är viktigt att gå igenom vad som står i köpekontraktet. Om säljaren har informerat eller gett så kallade varnade besked om att det finns indikationer på att det kan finnas fel i fastigheten så utökas en köpares undersökningsplikt. Om säljaren däremot gett lugnande besked eller till och med lämnat en utfästelse att det inte föreligger några fel i specifika delar av fastigheten så behöver inte felet var ett så kallat dolt fel för att säljaren ska stå ansvaret.

För att ha rätt att kräva säljaren på ansvar för ett fel som är att beteckna som dolt måste man reklamera inom snar tid från det att man borde ha upptäckt eller misstänkt felet. Reklamation efter 4,5 månader har godtagits i praxis men bör göras tidigare än så. Det är ni som köpare som har bevisbördan för att ni har reklamerat i tid. Muntlig reklamation räcker men är dessvärre ofta svårt att bevisa i efterhand, därför rekommenderar vi alltid att göra en skriftlig reklamation som man sparar en kopia på. Om man inte reklamerar felet i rätt tid från att man upptäckt eller bort upptäcka detta så kan man förlora sin rätt till talan. Man kan dock ha längre tid på sig att reklamera ett fel om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder.

För att avgöra om ni har missat er chans att reklamera felet behöver man gå igenom vad som föregick köpet, objektsbeskrivning, köpekontrakt m m. Då det är separat reklamationstid för varje enskilt fel är det viktigt att noggrant gå igenom händelseförloppet för att kunna avgöra vad ni kan vidta för åtgärder.

Angående påståendet om att det aldrig går att få rätt avseende dolda fel så är det en vanlig missuppfattning som ofta dyker upp när man talar om dolda fel i fastigheter. Vi driver många ärenden kring fel i fastighet, såväl dolda som kontraktsrättsliga, och många löser sig utan att man får en dom. Precis som inför köpet av fastigheten så innebär ett dolt fel ofta en förhandling mellan parterna i första hand. Ett fel i en fastighet handlar ofta om stora summor. Vi rekommenderar därför att man i första hand kontaktar en kunnig advokat för rådgivning kring huruvida det går att få rätt eller ej.

Hoppas det besvarade er fråga.

Då behöver du juridiskt bistånd

När det gäller fastighetsrätt i Örebro kan det finnas flera tillfällen då du kan behöva juridisk hjälp.

Köp och försäljning av fastigheter:

När du ska köpa eller sälja en fastighet kan det vara viktigt att få professionell rådgivning för att säkerställa att transaktionen går smidigt och att dina rättigheter skyddas.

Hyresfrågor:

Vid problem med din hyresvärd eller hyresgäst, kan en fastighetsrättsspecialist hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter enligt lag samt ge råd om hur du kan lösa tvister eller konflikter.

Fastighetsutveckling:

Om du planerar att utveckla eller förändra en fastighet kan det finnas olika regler och tillståndsprocesser som du behöver navigera. En specialist kan hjälpa dig att förstå dessa regler och hjälpa dig genom processen.

Tvistlösning:

Skulle du hamna i en tvist som rör fastigheter kan vi hjälpa dig att förstå dina rättigheter och alternativ för att lösa tvisten. Vi kan också representera dig i domstol om det behövs.

Bred kompetens inom fastighetsrätt i Örebro

  • Köp och försäljning av fastigheter
  • Hyresrätt
  • Bostadsrätt
  • Fastighetsutveckling
  • Avtal
  • Grannrätt
  • Tvister och processer

 

Med vår breda erfarenhet och kunskap inom dessa områden är vi på Novum väl rustade för att hantera olika frågor och utmaningar inom fastighetsrätt.

På vår advokatbyrå är vi engagerade i att förstå och tillgodose dina specifika behov inom fastighetsrätt. Genom att noggrant lyssna på dina önskemål och utmaningar kan vi erbjuda skräddarsydda råd och lösningar som passar dig perfekt. Vårt team kan hjälpa dig med upprättande och granskning av avtal, oavsett om det gäller köp, försäljning, hyresrätt eller fastighetsutveckling.

Vid eventuella tvister eller juridiska processer inom fastighetsrätt kan du lita på oss som din starka företrädare, redo att arbeta för att skydda dina intressen. Vi värdesätter kommunikation och samarbete, och vi ser till att du har en dedikerad kontaktperson som tar hand om ditt ärende och finns tillgänglig för att svara på dina frågor och ge regelbundna uppdateringar.

Det ska du göra om du misstänker fel eller brister

Om du misstänker brister under eller efter en fastighetsaffär är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda dina rättigheter och intressen. Här är några steg du kan ta:

Dokumentera

Spara all relevant korrespondens, kontrakt, fakturor och fotografier som kan vara relevanta för att styrka dina påståenden om fel eller brister.

Kontakta säljaren

Informera om problemet så snart som möjligt och be om en förklaring eller åtgärd. Kommunicera skriftligt för att ha en bevisad dialog.

Begär en besiktning

Anlita en professionell besiktningsman för att granska fastigheten och identifiera eventuella fel eller brister.

Sök juridisk hjälp

Kontakta en jurist eller advokat som specialiserar sig på fastighetsrätt. De kan ge dig vägledning om dina rättigheter och möjligheter till att kräva ersättning eller åtgärder.

Anmäl till försäkringsbolag

Detta är viktigt om det finns försäkringar kopplade till fastigheten.

Kom ihåg att varje situation kan vara unik, och det är viktigt att rådfråga en juridisk expert för att få skräddarsydd rådgivning baserad på ditt specifika fall.