Fastighetsrätt

Vid köp och försäljning av fastigheter eller lokaler är det viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser ett avtalsbrott eller ett senare upptäckt fel får. Ett väl genomarbetat avtal ökar Din trygghet. Upptäcks ett fel efter genomfört köp har vi även stor erfarenhet av ärenden o fel i fastighet. 

Detta i så väl sakfrågor, som t.ex. byggnads- och konstruktionsfel, eller rättsliga frågor, som t.ex. utfästelse om bygglov och miljötillstånd. Några av frågorna som vi arbetar med är; missar vid besiktning; grunden spricker; köparen vill ha ersättning; det är fel i fastigheten och det saknas bygglov.

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel. Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för felen och fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning så kallade dolda fel står säljaren ansvaret för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringarna har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att beläst rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden. I samband med att en juridisk tvist uppstår kommer

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel. Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för felen och fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning så kallade dolda fel står säljaren ansvaret för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringarna har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att beläst rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden. I samband med att en juridisk tvist uppstår kommer

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej, vi har köpt ett hus för 2 år sen och strax efter inflytten började vi hitta fel som vi inte hade sett inför köpet. Vi tycker att felen är dolda då säljaren inte berättat för oss om felen innan köpet.

Mina vänner och familj säger att det inte är någon ide att kräva något av säljaren då man aldrig får rätt för dolda fel. Stämmer detta och kan vi kräva säljaren på pengar för felen i huset? 

SVAR


Hej och tack för din fråga.

Vid köp av fastighet så har köparna en så kallad undersökningsplikt. De fel som inte går att upptäcka är så kallade dolda fel, som säljarna som huvudregel ska stå ansvaret för. En säljare kan friskriva sig i köpekontraktet för dolda fel så det är viktigt att gå igenom vad som står i köpekontraktet. Om säljaren har informerat eller gett så kallade varnade besked om att det finns indikationer på att det kan finnas fel i fastigheten så utökas en köpares undersökningsplikt. Om säljaren däremot gett lugnande besked eller till och med lämnat en utfästelse att det inte föreligger några fel i specifika delar av fastigheten så behöver inte felet var ett så kallat dolt fel för att säljaren ska stå ansvaret.

För att ha rätt att kräva säljaren på ansvar för ett fel som är att beteckna som dolt måste man reklamera inom 4,5 månader från det att man borde ha upptäckt eller misstänkt felet. Det är ni som köpare som har bevisbördan för att ni har reklamerat i tid. Muntlig reklamation räcker men är dessvärre ofta svårt att bevisa i efterhand, därför rekommenderar vi alltid att göra en skriftlig reklamation som man sparar en kopia på. Om man inte reklamerar felen inom ca 4,5 månader från att man upptäckt felet eller bort upptäcka felet så kan man förlora sin rätt till talan. Man kan dock ha längre tid på sig att reklamera ett fel om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder.

För att avgöra om ni har missat er chans att reklamera felet behöver man gå igenom vad som föregick köpet, objektsbeskrivning, köpekontrakt m m. Då det är separat reklamationstid för varje enskilt fel är det viktigt att noggrant gå igenom händelseförloppet för att kunna avgöra vad ni kan vidta för åtgärder.

Angående att påståendet om att det aldrig går att få rätt avseende dolda fel så är det en vanlig missuppfattning som ofta dyker upp när man talar om dolda fel i fastigheter. Vi driver många ärenden kring fel i fastighet, såväl dolda som kontraktsrättsliga, och många löser sig utan att man får en dom. Precis som inför köpet av fastigheten så innebär ett dolt fel ofta en förhandling mellan parterna i första hand. Ett fel i en fastighet handlar ofta om stora summor så vi rekommenderar att man i första hand kontaktar en kunnig advokat får rådgivning innan man bestämmer huruvida det går att få rätt eller ej.

Hoppas det besvarade er fråga.