Fastighetsrätt Västerås

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsjuridik till både privatpersoner och företag. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom fastighetsrätt i Västerås  kan vi hjälpa dig med allt från köp och försäljning av fastigheter till tvister och avtalsfrågor. Vi strävar alltid efter att hitta de mest effektiva och hållbara lösningarna för våra klienter. 

Kontakta oss för att få professionell hjälp inom fastighetsrätt i Västerås!

Kontakta oss

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel.

Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för felen och fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning så kallade dolda fel står säljaren ansvaret för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. 

Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringarna har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att beläst rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden. I samband med att en juridisk tvist uppstår kommer

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Vad innebär fastighetsrätt?

Fastighetsrätt är ett juridiskt område som reglerar ägandet, nyttjandet och överföringen av fastigheter och andra fastighetsrelaterade ärenden. Det omfattar flertalet delar såsom:

  • Köp och försäljning av fastigheter
  • Upprättande och tolkning av avtal
  • Arrende- och hyresfrågor
  • Servitut
  • Pantbrev
  • Samfälligheter
  • Plan- och byggrätt

 

Med hjälp av en advokat eller jurist som specialiserat sig på fastighetsrätt går det att undvika och lösa eventuella juridiska problem. Vi ser till att bistå dig och skydda dina rättigheter.

Juridisk rådgivning vid en fastighetsaffär

När det kommer till en fastighetsaffär kan det vara värdefullt att få juridisk rådgivning för att säkerställa att allt går smidigt och korrekt. En erfaren fastighetsjurist kan hjälpa till med att granska och upprätta avtal, genomföra nödvändiga undersökningar och kontrollera lagliga krav. 

De kan även ge råd kring eventuella tvistefrågor och se till att dina intressen som köpare eller säljare skyddas. Att söka professionell juridisk rådgivning vid en fastighetsaffär kan hjälpa till att undvika framtida problem och säkerställa en trygg transaktion. 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej, vi har köpt ett hus för 2 år sen och strax efter inflytten började vi hitta fel som vi inte hade sett inför köpet. Vi tycker att felen är dolda då säljaren inte berättat för oss om felen innan köpet.

Mina vänner och familj säger att det inte är någon ide att kräva något av säljaren då man aldrig får rätt för dolda fel. Stämmer detta och kan vi kräva säljaren på pengar för felen i huset? 

SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vid köp av fastighet så har köparna en så kallad undersökningsplikt. De fel som inte går att upptäcka är så kallade dolda fel, som säljarna som huvudregel ska stå ansvaret för. En säljare kan friskriva sig i köpekontraktet för dolda fel så det är viktigt att gå igenom vad som står i köpekontraktet. Om säljaren har informerat eller gett så kallade varnade besked om att det finns indikationer på att det kan finnas fel i fastigheten så utökas en köpares undersökningsplikt. Om säljaren däremot gett lugnande besked eller till och med lämnat en utfästelse att det inte föreligger några fel i specifika delar av fastigheten så behöver inte felet var ett så kallat dolt fel för att säljaren ska stå ansvaret.

För att ha rätt att kräva säljaren på ansvar för ett fel som är att beteckna som dolt måste man reklamera inom snar tid från det att man borde ha upptäckt eller misstänkt felet. Reklamation efter 4,5 månader har godtagits i praxis men bör göras tidigare än så. Det är ni som köpare som har bevisbördan för att ni har reklamerat i tid. Muntlig reklamation räcker men är dessvärre ofta svårt att bevisa i efterhand, därför rekommenderar vi alltid att göra en skriftlig reklamation som man sparar en kopia på. Om man inte reklamerar felet i rätt tid från att man upptäckt eller bort upptäcka detta så kan man förlora sin rätt till talan. Man kan dock ha längre tid på sig att reklamera ett fel om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder.

För att avgöra om ni har missat er chans att reklamera felet behöver man gå igenom vad som föregick köpet, objektsbeskrivning, köpekontrakt m m. Då det är separat reklamationstid för varje enskilt fel är det viktigt att noggrant gå igenom händelseförloppet för att kunna avgöra vad ni kan vidta för åtgärder.

Angående påståendet om att det aldrig går att få rätt avseende dolda fel så är det en vanlig missuppfattning som ofta dyker upp när man talar om dolda fel i fastigheter. Vi driver många ärenden kring fel i fastighet, såväl dolda som kontraktsrättsliga, och många löser sig utan att man får en dom. Precis som inför köpet av fastigheten så innebär ett dolt fel ofta en förhandling mellan parterna i första hand. Ett fel i en fastighet handlar ofta om stora summor. Vi rekommenderar därför att man i första hand kontaktar en kunnig advokat för rådgivning kring huruvida det går att få rätt eller ej.

Hoppas det besvarade er fråga.

Jordabalken reglerar fastighetsrätt

Jordabalken är den lagstiftning i Sverige som främst reglerar fastighetsrätt. Den är uppdelad i två avdelningar och innehåller bestämmelser om fast egendom.

Jordabalken är väsentlig när det kommer till överlåtelse och upplåtelse av fastigheter genom avtal och reglerar även servitutsavtal. Dessutom reglerar jordabalken förhållandet mellan det allmänna (stat och kommun) och privata objekt. Genom att konsultera en jurist specialiserad inom fastighetsrätt kan man få insikt och rätt vägledning inom detta område.

Fel eller skador efter ett fastighetsköp

Att upptäcka fel eller skador efter ett fastighetsköp kan leda till en besvärlig situation, men det finns hjälp att få inom det juridiska området. Det är viktigt att du kontaktar en erfaren advokat specialiserad på fastighetsrätt för att få rätt vägledning och juridisk representation.

Vi kan bistå dig genom att utvärdera dina möjligheter till prisavdrag, ersättning för åtgärdskostnad, hävning eller eventuellt skadestånd. Det är avgörande att ha rätt juridisk expertis vid din sida för att försvara dina rättigheter och intressen.

Därför ska du välja vår advokatbyrå

Erfarenhet

Vi har en gedigen erfarenhet inom fastighetsrätt i Västerås och har arbetat med ett brett spektrum av fastighetsrelaterade ärenden. Vår erfarenhet gör att vi kan hantera komplexa situationer och erbjuda skräddarsydda lösningar.

Expertis

Vårt team består av specialiserade advokater som är experter på fastighetsrätt. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de senaste lagarna, rättspraxis och trender inom området för att kunna erbjuda dig den bästa rådgivningen.

Personlig service

Vi värdesätter nära och personliga relationer med våra klienter. Vi lyssnar noggrant på dina behov och mål och arbetar tillsammans med dig för att uppnå dem. Du kan vara trygg i vetskapen att vi kommer att ta hand om dina intressen på bästa möjliga sätt.

Resultatorienterad

Vi strävar alltid efter att uppnå de bästa resultaten för våra klienter och är dedikerade att lösa dina juridiska problem.

Transparent prissättning

Hos oss kan du ta del av en tydlig och transparent prissättning av våra tjänster. Du kommer att få en detaljerad översikt över kostnaderna och vi kommer att arbeta inom de överenskomna budgetramarna.

Lokalkännedom

Som en lokal advokatbyrå i Västerås har vi en djup förståelse för den lokala fastighetsmarknaden och dess specifika utmaningar. Detta gör att vi kan erbjuda dig skräddarsydd rådgivning som tar hänsyn till dina unika omständigheter.

Välj vår advokatbyrå för att få tillgång till vår erfarenhet, expertis och dedikation för att uppnå bästa möjliga resultat för dina fastighetsrelaterade ärenden.