Dödsbo

Hur fördelas arvet? Vem får ärva? Kan man göra någon arvslös? I ett dödsbo kan frågorna vara många. När någon avlider så omvandlas alla dennes tillgångar och skulder till ett dödsbo som behöver hanteras. Finns inga tillgångar, eller om skulderna överstiger tillgångarnas värde ska en dödsboanmälan göras. 

I annat fall skall en boutredning göras samt en bouppteckning som skall skickas in till Skatteverket. I många fall är detta inte så avancerat, och om dödsbodelägarna är överens så kan detta förfarande avklaras ganska snabbt.

Bouppteckning

En bouppteckning skall innehålla information om den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, dödsbodelägare, civil status samt om det finns ett testamente. Denna skall inges för registrering till Skatteverket. En registrerad bouppteckning krävs bl.a. för att kunna avsluta konton eller söka lagfart för en fastighet. För att en bouppteckning skall registreras hos Skatteverket så behöver den uppfylla en del formkrav. Detta är något som våra jurister kan hjälpa dig med.

Tvist

I vissa fall är det dock inte så enkelt. Kanske är man inte överens om vem som skall ärva vad, ska exempelvis fastigheten säljas eller överlåtas till någon? Om flera vill ha den, vem ska då få den? Finns ett testamente som man tvivlar på riktigheten över, eller visar boutredningen att den avlidne har flera arvtagare än man kände till? Har något fått pengar eller andra tillgångar tidigare som gör att en annan blir utan eller snedfördelad? Alla dessa frågor som kan uppstå skapar ibland en sådan osämja mellan de inblandade att man inte kan lösa dem själva. Man behöver då en boutredningsman eller skiftesman.

Boutredningsman

En boutredningsman är en jurist som utses av tingsrätten efter en ansökan från en eller flera dödsbodelägare. Dennes arbete blir att utreda boet. Det kan innebära genomgång av tillgångar som avyttrats eller ”försvunnit” under den avlidnes sists tid i livet. En släktutredning kan göras för att fastställa vem eller vilka som är arvsberättigade. Man utreder också om tillgångar som erhållits genom tidigare arv är begränsade i form av testamenten m.m. Boutredningsmannen upprättar även en bouppteckning om detta inte är gjort, samt ett arvskifte.

Boutredningsmannen är opartisk i sin roll och utreder boet och ser till dödsboets rättigheter och skyldigheter. En boutredningsman kan även kräva in fordringar eller göra en anmälan för dödsboets räkning.

 

Ett dödsbo behöver inte vara tvistigt för att ansöka om en boutredningsman. Detta kan även göras för att de arvsberättigade inte har tid, kunskap eller möjligheten att göra arbetet själva. Kanske är dödsbodelägarna väldigt många till antal eller utspridda över Sverige eller världen.

Skiftesman

När bouppteckningen är klar och det inte finns några stridigheter gällande dödsboets tillgångar, skulder och arvsberättigade, så kan man fortfarande behöva hjälp i frågan om vem som skall få vad. Då ansöker man istället om en skiftesman hos tingsrätten. Denne har inget juridiskt mandat för utredningsarbete, utan får som uppdrag att på bästa möjliga vis fördela arvet mellan arvtagare.

Bouppteckning

En bouppteckning skall innehålla information om den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, dödsbodelägare, civil status samt om det finns ett testamente. Denna skall inges för registrering till Skatteverket. En registrerad bouppteckning krävs bl.a. för att kunna avsluta konton eller söka lagfart för en fastighet. För att en bouppteckning skall registreras hos Skatteverket så behöver den uppfylla en del formkrav. Detta är något som våra jurister kan hjälpa dig med.

Tvist

I vissa fall är det dock inte så enkelt. Kanske är man inte överens om vem som skall ärva vad, ska exempelvis fastigheten säljas eller överlåtas till någon? Om flera vill ha den, vem ska då få den? Finns ett testamente som man tvivlar på riktigheten över, eller visar boutredningen att den avlidne har flera arvtagare än man kände till? Har något fått pengar eller andra tillgångar tidigare som gör att en annan blir utan eller snedfördelad? Alla dessa frågor som kan uppstå skapar ibland en sådan osämja mellan de inblandade att man inte kan lösa dem själva. Man behöver då en boutredningsman eller skiftesman.

Boutredningsman

En boutredningsman är en jurist som utses av tingsrätten efter en ansökan från en eller flera dödsbodelägare. Dennes arbete blir att utreda boet. Det kan innebära genomgång av tillgångar som avyttrats eller ”försvunnit” under den avlidnes sists tid i livet. En släktutredning kan göras för att fastställa vem eller vilka som är arvsberättigade. Man utreder också om tillgångar som erhållits genom tidigare arv är begränsade i form av testamenten m.m. Boutredningsmannen upprättar även en bouppteckning om detta inte är gjort, samt ett arvskifte.

Boutredningsmannen är opartisk i sin roll och utreder boet och ser till dödsboets rättigheter och skyldigheter. En boutredningsman kan även kräva in fordringar eller göra en anmälan för dödsboets räkning.

 

Ett dödsbo behöver inte vara tvistigt för att ansöka om en boutredningsman. Detta kan även göras för att de arvsberättigade inte har tid, kunskap eller möjligheten att göra arbetet själva. Kanske är dödsbodelägarna väldigt många till antal eller utspridda över Sverige eller världen.

Skiftesman

När bouppteckningen är klar och det inte finns några stridigheter gällande dödsboets tillgångar, skulder och arvsberättigade, så kan man fortfarande behöva hjälp i frågan om vem som skall få vad. Då ansöker man istället om en skiftesman hos tingsrätten. Denne har inget juridiskt mandat för utredningsarbete, utan får som uppdrag att på bästa möjliga vis fördela arvet mellan arvtagare.

Arvskifte

Ett arvskifte kan göras när en arvskifteshandling är upprättad. Detta är ett dokument som specificerar i detalj vem som skall få ärva vad och vart ifrån. En arvskifteshandling kan behövas för att dödsbodelägare skall kunna få del av sitt arv utdelat från banken eller för att du skall kunna söka lagfart.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.