Arvoden & villkor

Vi är medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Det innebär att vi omfattas av ett regelsystem för god advokatsed. Det borgar för att vi har hög kvalitet och integritet. Du kan lita på att vi endast har Dina intressen i fokus och att vi har tystnadsplikt. Är Du missnöjd med vårt arbete, kontakta oss. Hittar vi inte en lösning kan Advokatsamfundets disciplinnämnd avgöra frågan. 

1. Advokatarvoden

Arvodena följer advokatsamfundets riktlinjer. Det innebär att vi debiterar efter tidsåtgång, där även ärendets svårighetsgrad har betydelse. Vår ambition är att vara kostnadseffektiva, kvalitetsmedvetna och ge en god service.

Timarvodena varierar beroende på uppdragens art. Vid affärsjuridiska uppdrag för företag t ex, affärstvister, affärsförhandlingar, skatterätt och bolagsrätt ligger arvodet i spannet 2.000 till 3.500 kr exkl moms per timme. Allt självfallet beroende på uppdragets karaktär.

Privatpersoner betalar i de flesta fall enligt en taxa fastställd av domstolsverket. Timkostnaden är f n (år 2022) 1.476 kr exkl. moms per timme (1.845 kr inkl. moms). En del uppdrag för privatpersoner, t.ex upprättande av testamente och äktenskapsförord har vi särskilda priser på. Så även i vissa tvistemål. 

Vi debiterar generellt efter uppdrags slutförande, men vid uppdrag som tar längre tid fakturerar vi ofta månadsvis eller kvartalsvis. I vissa fall begär vi förskott på arvode, och vid vårdnadsärenden upprättas ett klientmedelskonto åt klienten där man förskottsbetalar månadsvis. Betalningsfristerna är 15 dagar och betalas inte fakturan inom 30 dagar, begär vi dröjsmålsränta. Vi är flexibla och kan göra särskilda överenskommelser om betalningsfrister.

2. Rättskydd

Så gott som samtliga företag har en försäkring med rättsskydd. I de flesta hemförsäkringar finns också detta skydd som kan nyttjas vid tvist som kan prövas av domstol. Vanligen är taket för rättsskyddet cirka 3 – 5 basbelopp eller cirka 150- 260.000 kr. Det innebär att Du själv betalar en självrisk bestående av grundsjälvrisk med mellan 4- 9.000 kr samt 20- 25 procent av överstigande arvode. Försäkringarna täcker också kostnaden för det fall Du av domstol skulle tvingas betala motpartens kostnader.

För så väl företag som privatpersoner finns det begränsningar i rätten att utnyttja rättsskyddsförsäkringarna, vilka är lite olika för olika försäkringsbolag. Normalt beviljas inte rättsskydd i tvist med make, sambo eller före detta make och sambo. Så kan dock ske i vårdnadsmål, men där måste det måste ha förflutit viss tid från äktenskapsskillnaden m m för att få rättsskydd. Vi hjälper Dig med kontakterna med försäkringsbolaget för att söka rättsskydd.

3. Allmän rättshjälp

Som privatperson kan Du få hjälp med advokatkostnaderna av staten. Rättshjälpen gäller egna advokatkostnader vid domstolstvister. Beslut fattas av domstolen eller rättshjälpsmyndigheten. En allmän begränsning är att din årsinkomst inte får överstiga 270.000 kr samt att du får betala en viss andel själv (2-40%). Den avgiften är relaterad till Din inkomst.

Rättshjälp beviljas normalt inte för äktenskapsskillnad eller för företagsrelaterade frågor. Reglerna är dock komplicerade, varför Du alltid bör höra med oss om detta är en möjlighet för Dig.

 

4. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Du kan vända Dig till Konsumenttvistnämnden om Du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och Du redan har försökt att uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.

5. Prislista för privatpersoner

Arvskifteshandling – från 10´000 kr

Bodelning sambo – kontakta oss för mer information

Bodelning äktenskap – kontakta oss för mer information

Bouppteckning – från 10´000 kr

Framtidsfullmakt – 4´500 kr

Gåvobrev – från 3´000 kr

Gåvobrev fastighet – från 6´000 kr

Köpeavtal bostadsrätt – från 10´000 kr

Köpeavtal och köpebrev fastighet – från 12´000 kr

Samboavtal – från 2´500 kr

Skuldebrev – från 2´500 kr

Testamente – från 5´000 kr

Äktenskapsförord – från 5´000 kr

Samtliga priser är inklusive moms och gäller endast för privatpersoner. Eventuella registreringsavgifter hos myndigheter tillkommer. 

Kontakta vår kundtjänst för företagstaxor.

Arvodena följer advokatsamfundets riktlinjer. Det innebär att vi debiterar efter tidsåtgång, där även ärendets svårighetsgrad har betydelse. Vår ambition är att vara kostnadseffektiva, kvalitetsmedvetna och ge en god service.

Timarvodena varierar beroende på uppdragens art. Vid affärsjuridiska uppdrag för företag t ex, affärstvister, affärsförhandlingar, skatterätt och bolagsrätt ligger arvodet i spannet 1.800 till 2.900 kr exkl moms per timme. Allt självfallet beroende på uppdragets karaktär.

Privatpersoner betalar i de flesta fall enligt en taxa fastställd av domstolsverket. Timkostnaden är f n (år 2021) 1.425 kr exkl. moms per timme (1.781,25 kr inkl. moms). En del uppdrag för privatpersoner, t ex upprättande av testamente och äktenskapsförord har vi särskilda priser på. Så även i vissa tvistemål. 

Vi debiterar generellt efter uppdrags slutförande, men vid uppdrag som tar längre tid fakturerar vi ofta månadsvis. I vissa fall begär vi förskott på arvode. Betalningsfristerna är 20 dagar och betalas inte fakturan inom 30 dagar, begär vi dröjsmålsränta. Vi är flexibla och kan göra särskilda överenskommelser om betalningsfrister.

Så gott som samtliga företag har en försäkring med rättsskydd. I de flesta hemförsäkringar finns också detta skydd som kan nyttjas vid tvist som kan prövas av domstol. Vanligen är taket för rättsskyddet cirka 3 – 5 basbelopp eller cirka 100- 280.000 kr. Det innebär att Du själv betalar en självrisk bestående av grundsjälvrisk med mellan 4- 8.000 kr samt 20- 25 procent av överstigande arvode. Försäkringarna täcker också kostnaden för det fall Du av domstol skulle tvingas betala motpartens kostnader.

För så väl företag som privatpersoner finns det begränsningar i rätten att utnyttja rättsskyddsförsäkringarna, vilka är lite olika för olika försäkringsbolag. Normalt beviljas inte rättsskydd i tvist med make, sambo eller före detta make och sambo. Så kan dock ske i vårdnadsmål, men där måste det måste ha förflutit viss tid från äktenskapsskillnaden m m för att få rättsskydd. Vi hjälper Dig med kontakterna med försäkringsbolaget för att söka rättsskydd.

Så gott som samtliga företag har en försäkring med rättsskydd. I de flesta hemförsäkringar finns också detta skydd som kan nyttjas vid tvist som kan prövas av domstol. Vanligen är taket för rättsskyddet cirka 3 – 5 basbelopp eller cirka 100- 280.000 kr. Det innebär att Du själv betalar en självrisk bestående av grundsjälvrisk med mellan 4- 8.000 kr samt 20- 25 procent av överstigande arvode. Försäkringarna täcker också kostnaden för det fall Du av domstol skulle tvingas betala motpartens kostnader.

För så väl företag som privatpersoner finns det begränsningar i rätten att utnyttja rättsskyddsförsäkringarna, vilka är lite olika för olika försäkringsbolag. Normalt beviljas inte rättsskydd i tvist med make, sambo eller före detta make och sambo. Så kan dock ske i vårdnadsmål, men där måste det måste ha förflutit viss tid från äktenskapsskillnaden m m för att få rättsskydd. Vi hjälper Dig med kontakterna med försäkringsbolaget för att söka rättsskydd.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Du kan vända Dig till Konsumenttvistnämnden om Du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och Du redan har försökt att uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.

Arvskifteshandling – från 10´000 kr

Bodelning sambo – kontakta oss för mer information

Bodelning äktenskap – kontakta oss för mer information

Bouppteckning – från 10´000 kr

Framtidsfullmakt – 4´500 kr

Gåvobrev – från 3´000 kr

Gåvobrev fastighet – från 6´000 kr

Köpeavtal bostadsrätt – från 10´000 kr

Köpeavtal och köpebrev fastighet – från 12´000 kr

Samboavtal – från 2´500 kr

Skuldebrev – från 2´500 kr

Testamente – från 5´000 kr

Äktenskapsförord – från 5´000 kr

Samtliga priser är inklusive moms och gäller endast för privatpersoner. Eventuella registreringsavgifter hos myndigheter tillkommer. 

Kontakta vår kundtjänst för företagstaxor.

Kontakta oss