Arbetsrätt

Arbetsrätt är grunden i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. En föränderlig arbetsmarknad och en lägre anslutningsgrad till fackförbunden, har inneburit en större komplexitet på arbetsmarknaden. Juridik har en allt större inverkan, t ex genom att diskrimineringslagstiftningen byggts ut och att allt större risker finns att anställda hanterar företagshemligheter på sätt som kan vara skadligt för arbetsgivaren.

Arbetsrätten omfattar i första hand lagar och förordningar som direkt reglerar förhållandet mellan anställda och arbetsgivare samt kollektiva 

arbetslagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och fackföreningar. Lagen om anställningsskydd (LAS) är det viktigaste regelverket kring arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra. Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är den mest centrala delen av den kollektiva arbetsrätten. Anställningsavtal, kollektivavtal, uppsägningar, permitteringar och lönekrav är vanliga ämnen inom arbetsrätten.

Novum har ständigt flera pågående ärenden där vi biträder företagare i deras egenskap av arbetsgivare

Arbetsrätt för arbetsgivare

Som arbetsgivare rekommenderar vi att du rådfrågar en arbetsrättsadvokat innan du fattar några beslut om affärsförändringar som påverkar dina anställda. Det kan vara både en direkt relation till anställda och en arbetstagarorganisation som du har kollektivavtal med eller som har medlemmar på jobbet. Arbetsgivare är skyldiga att förhandla med facket. Förpliktelsernas omfattning påverkas av förekomsten av kollektivavtal. I värsta fall kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig om de arbetsrättsliga förfarandereglerna åsidosätts.

Dessutom har arbetsgivarna ett brett ansvar för arbetsmiljön och i synnerhet de lagar som påverkar arbetstid, semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro, hantering av anställdas personuppgifter och diskriminering på arbetsplatsen.

Kritiska tidsfrister i arbetsrätt

För att inte förlora dina rättigheter måste du agera skyndsamt då det råder snäva tidsfrister inom arbetsrätten. Den anställda har rätt att få reda på skälen till uppsägningen eller avskedandet. Själva uppsägningen ska vara skriftlig och innehålla information om arbetstagarens eventuella skadeståndsanspråk eller tidsfristen för att häva uppsägningen. Det är inte ovanligt att arbetsgivare inte lämnar denna information. Att en arbetsgivare underlåter att lämna denna information innebär inte att uppsägningen är ogiltigt, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för brott mot denna regel hos LAS.

Vikten av att få hjälp i tid för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas kan inte nog understrykas.

Uppsägning

Uppsägning av en anställd från en arbetsgivares sida måste ha ett sakligt skäl. Detta är antingen arbetsbrist eller uppsägning av personliga skäl. Dessa steg är väldigt olika. Arbetsbrist beror på förändringar på arbetsplatsens som leder till att vissa arbetstillfällen försvinner och en eller flera anställda inte längre behövs. Uppsägning av personliga skäl grundar sig på den anställdes person och innebär eventuellt tjänstefel eller brott mot anställningsavtalet från arbetstagarens sida, vilket kan ha skadat arbetsgivaren. Som huvudregel bör, före uppsägning, möjligheten att återutsättas i en ledig tjänst kontrolleras. Det finns ingen generell bedömning av vad som är sakligt, utan en bedömning av de omständigheter som rör lag och praxis måste göras från fall till fall. Vid uppsägning av någon anledning följer alltid uppsägningstider som varierar beroende på anställningstid, kollektivavtal och anställningsavtal.

Avsked

I vissa fall kan avskedande också bli aktuellt om en arbetstagare grovt har försummat sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan till exempel inkludera beteenden som involverar våld på arbetsplatsen, fysisk skada eller situationer där anställda deltar i konkurrerande aktiviteter. Uppsägning sker i allmänhet omedelbart och är inte bunden av en uppsägningstid.

Oavsett om uppsägning sker på grund av personliga skäl eller avsked är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att det finns grund för att avsluta anställningen. Detsamma gäller för situationer som arbetsgivare hävdar. Dessutom finns det tidsgränser relaterade till anställdas tjänstefel som arbetsgivare måste agera inom.

Lönefordran

Det faktum att en arbetsgivare underlåter att betala ut lön till ett avtalat datum utgör ett avtalsbrott. Ett lönekrav uppstår när en arbetsgivare underlåter att betala en anställd i enlighet med avtalet. I sådana fall kan arbetstagare driva ärendet själva genom kronofogde eller offentliga domstolar. Detta med hjälp av fackföreningar eller privat anlitad advokat eller jurist, för att kräva ut sina löner.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.