Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR JURIDISKA UPPDRAG VID ADVOKATBYRÅN NOVUM (S 2021:1)

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Advokatbyrån Novum AB (Advokatbyrån) tillhandahåller till sina klienter. Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Advokatbyråns kontor samt på vår hemsida. En ändring av de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen hållits tillgänglig på Advokatbyråns kontor. Advokatbyrån skickar en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren till er endast på er begäran.

1. Arbetssätt, uppdrag och klientkontroll

Uppdrag som Advokatbyrån åtar sig handläggs i huvudsak av jurist som inhämtat fullmakt avseende uppdraget. I och med undertecknandet av fullmakt har Advokatbyrån formellt åtagit sig uppdraget. I vissa ärenden förbehåller sig Advokatbyrån rätten att upprätta en uppdragsspecifikation för förtydligande av uppdragets omfattning. Har inte meddelande om annat kommit Advokatbyrån tillhanda inom sju (7) dagar efter uppdragsspecifikationens datering, anses uppgifterna i specifikationen återspegla överenskommelsen om uppdragets omfattning. I förekommande fall arbetar Advokatbyråns jurister i team för att tillhandahålla er de resurser och den kunskap som behövs för fullgörande av uppdraget.

Under handläggningen av ett uppdrag kan omfattningen av Advokatbyråns resurser komma att ändras och Advokatbyrån kan då även förändra bemanningen i uppdraget. I undantagsfall har Advokatbyrån rätt att substituera annan jurist för handläggningen av uppdraget.

Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett uppdrag även om det innefattar flera närstående företag, om det handläggs av flera jurister inom Advokatbyrån och även om skilda fakturor ställs ut.

Advokatbyråns rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenteras för Advokatbyrån. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller för annat ändamål än det för vilket Advokatbyrån lämnade det. Om Advokatbyrån och ni inte har avtalat om annat omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Advokatbyråns rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och omfattar inte lagen i annan jurisdiktion.

2. Sekretess och information

När Advokatbyrån utför uppdrag för sina klienter samlas personuppgifter in och lagras i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas in i enlighet med den information som tillhandahållits vid uppdragets antagande.

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en
juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

Advokatbyrån, dess delägare och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Advokatbyrån kommer inte för någon utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Advokatbyrån är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till Skatteverket. Genom att anlita Advokatbyrån medger ni att Advokatbyrån lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

Advokatbyrån är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering. Vi är förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. För de fall det föreligger misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges ovan.

3. Arvoden och fakturering

Om inget annat har avtalats bestäms Advokatbyråns arvoden av följande faktorer: (I) nedlagd tid, vilken även omfattar så kallad tidsspillan, (II) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (III) de värden som uppdraget rör, (IV) eventuella risker för Advokatbyrån, (V) tidspress för uppdragets handläggning samt (VI) uppnått resultat. Våra arvoden överensstämmer med regler som utfärdats av Sveriges Advokatsamfund. Med tidsspillan avses sådan tid då produktivt arbete i uppdraget inte utförts trots att arbetstid tagits i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan.

Utöver Advokatbyråns arvoden kan kostnader för resor, logi, och andra utgifter debiteras er. Advokatbyrån betalar normalt mindre utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

Advokatbyrån tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Advokatbyrån kan tillhandahålla er regelbunden information om upparbetad tid om sådant efterfrågas. Om Advokatbyrån och klienten inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för Advokatbyråns fakturor 30 dagar. Advokatbyrån debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

Advokatbyrån har rätt att debitera klient delarvode eller arvodesbelopp ”a conto” löpande under ärendet handläggning. En faktura ”a conto” motsvarar inte faktiskt nedlagd tidsåtgång vid viss tidpunkt utan en försiktig uppskattning av nedlagd tid i ärendet. I fall då ”a conto”–faktura utställts skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för arvodet från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.

Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan uppdraget påbörjas, dels under pågående handläggning av uppdraget. Advokatbyråns rätt till förskott gäller löpande under hela uppdragets handläggning. Förskottet skall användas till att reglera utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott först mot faktura i samband med att ett uppdrag avslutas. Eftersom en advokat normalt är förhindrad att begära förskott överstigande det förväntade arvodet kommer Advokatbyråns slutliga arvode normalt bli högre än beloppet som erlagts i förskott. Förskott skall nedsättas på Advokatbyråns klientmedelskonto och skall hållas avskilda.

I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader till viss del täckas av en rättsskyddsförsäkring. Det åligger er att underrätta oss om att en försäkring finns och på er begäran samverkar Advokatbyrån med er för att försäkringen tas i anspråk. Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er. Advokatbyrån fakturerar er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till er i enlighet med kostnadsräkningen. Enligt försäkringsvillkoren kan försäkringsbolaget komma att ersätta endast en begränsad del av vårt biträde. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Advokatbyrån har fakturerat för nedlagt arbete belastar er.

4. Ansvarsbegränsning

Advokatbyråns ansvar för ren förmögenhetsskada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till det belopp som motsvaras av det högre av fem gånger arvodet av uppdraget eller 6 miljoner kronor.

Vårt ansvar mot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter mot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Advokatbyrån skall inte ha något ansvar gentemot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån. Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt ansvarar Advokatbyrån alltid gentemot er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet. 

Advokatbyrån har för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar tecknade i försäkringsbolag.

5. Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka Advokatbyrån inte tar något ansvar. Om ni inte skulle vilja kommunicera via internet eller via e-post ber vi er vänligen att informera oss om det.

Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort e-postmeddelanden från avsändare. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefonen. 

6. Intressekonflikt

Vi kan vara förhindrade att företräda part om det föreligger intressekonflikt i förhållande till annan klient, vilket i så fall medför ett hinder att företräda er. Av den anledningen genomför vi alltid kontroll av om intressekonflikt föreligger utifrån Svenska Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som medför att intressekonflikt ändå föreligger vilket medför att vi är förhindrade att företräda er i föreliggande eller framtida uppdrag. Med hänsyn till det ovannämnda är det av yttersta vikt att ni, före och under uppdraget, förser oss med information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktiskt eller potentiell intressekonflikt föreligger.

7. Bevarande av handlingar

Under tiden som ett uppdrag handläggs kan vi lagra dokument och arbetsresultat elektroniskt som tagits fram av er, oss eller annan med koppling till aktuellt uppdrag. Dokumenten sparas i ett byrågemensamt elektroniskt system för att underlätta tillgången till nödvändig information.

När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara alla relevanta dokument och arbetsresultat som upprättats eller mottagits under handläggningen av uppdraget. De relevanta dokumenten bevaras i pappers- eller i elektronisk form under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag. Dokumenten kommer under alla förhållanden att bevaras minst under den tid som krävs enligt Svenska Advokat-samfundets vägledande regler om god advokatsed eller annan tillämplig lag.

Om inte något annat avtalats sänds alla originalhandlingar tillbaka till er när uppdraget avslutats. Kopior av samtliga relevanta handlingar kommer att behållas av oss för arkivering. 

8. Förfarandet vid klagomål och krav mot Advokatbyrån

Om ni av något skäl är missnöjd eller har klagomål skall ni kontakta Advokatbyrån så snart som möjligt. På er begäran kommer vi att utreda klagomålet och försöka besvara de frågor som ni kan ha.

Krav som har samband med rådgivning som har lämnats på Advokatbyrån skall framställas så snart ni har blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav får inte framställas senare än sex (6) månader efter det senare av: 1) den dag då den sista fakturan ställdes ut avseende det aktuella uppdraget som kravet avser och 2) den dag då de aktuella händelserna blivit kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

Om ert krav mot oss baseras på tredje mans, Skatteverkets eller annan myndighets krav skall vi ha rätt att bemöta, reglera och/eller förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke föreligger inte något ansvar för Advokatbyrån för kravet i fråga. 

Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.

Såvitt gäller tvister mellan konsument å ena sidan och advokat på Advokatbyrån eller Advokatbyrån å andra sidan, har konsumenten, om den har misslyckats med att uppnå en lösning i samförstånd med Advokatbyrån, rätt att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.  Se: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Med konsument avses fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings­ eller yrkes­verksamhet

9. Ändringar

Dessa avtalsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Advokatbyråns hemsida. Ändring av villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen finns tillgänglig på kontoren. Kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren kan, på begäran, skickas till er med sedvanlig postgång. 

10. Tillämplig lag

Dessa villkor och samtliga frågeställningar kring dem eller Advokatbyråns uppdrag för er regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

Meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller brott mot villkoren, uppsägning, ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som har samband med fråga som rör Advokatbyråns uppdrag för er skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm, Sverige.

Oavsett ovannämnda skall Advokatbyrån ha rätt att väcka talan angående förfallna fordringar genom sedvanliga rättsliga åtgärder i allmän domstol.

Uppdrag som Advokatbyrån åtar sig handläggs i huvudsak av jurist som inhämtat fullmakt avseende uppdraget. I och med undertecknandet av fullmakt har Advokatbyrån formellt åtagit sig uppdraget. I vissa ärenden förbehåller sig Advokatbyrån rätten att upprätta en uppdragsspecifikation för förtydligande av uppdragets omfattning. Har inte meddelande om annat kommit Advokatbyrån tillhanda inom sju (7) dagar efter uppdragsspecifikationens datering, anses uppgifterna i specifikationen återspegla överenskommelsen om uppdragets omfattning. I förekommande fall arbetar Advokatbyråns jurister i team för att tillhandahålla er de resurser och den kunskap som behövs för fullgörande av uppdraget.

Under handläggningen av ett uppdrag kan omfattningen av Advokatbyråns resurser komma att ändras och Advokatbyrån kan då även förändra bemanningen i uppdraget. I undantagsfall har Advokatbyrån rätt att substituera annan jurist för handläggningen av uppdraget.

Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett uppdrag även om det innefattar flera närstående företag, om det handläggs av flera jurister inom Advokatbyrån och även om skilda fakturor ställs ut.

Advokatbyråns rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenteras för Advokatbyrån. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller för annat ändamål än det för vilket Advokatbyrån lämnade det. Om Advokatbyrån och ni inte har avtalat om annat omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Advokatbyråns rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och omfattar inte lagen i annan jurisdiktion.

När Advokatbyrån utför uppdrag för sina klienter samlas personuppgifter in och lagras i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas in i enlighet med den information som tillhandahållits vid uppdragets antagande.

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en
juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

Advokatbyrån, dess delägare och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Advokatbyrån kommer inte för någon utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Advokatbyrån är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till Skatteverket. Genom att anlita Advokatbyrån medger ni att Advokatbyrån lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

Advokatbyrån är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering. Vi är förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. För de fall det föreligger misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges ovan.

Om inget annat har avtalats bestäms Advokatbyråns arvoden av följande faktorer: (I) nedlagd tid, vilken även omfattar så kallad tidsspillan, (II) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (III) de värden som uppdraget rör, (IV) eventuella risker för Advokatbyrån, (V) tidspress för uppdragets handläggning samt (VI) uppnått resultat. Våra arvoden överensstämmer med regler som utfärdats av Sveriges Advokatsamfund. Med tidsspillan avses sådan tid då produktivt arbete i uppdraget inte utförts trots att arbetstid tagits i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan.

Utöver Advokatbyråns arvoden kan kostnader för resor, logi, och andra utgifter debiteras er. Advokatbyrån betalar normalt mindre utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

Advokatbyrån tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Advokatbyrån kan tillhandahålla er regelbunden information om upparbetad tid om sådant efterfrågas. Om Advokatbyrån och klienten inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för Advokatbyråns fakturor 30 dagar. Advokatbyrån debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

Advokatbyrån har rätt att debitera klient delarvode eller arvodesbelopp ”a conto” löpande under ärendet handläggning. En faktura ”a conto” motsvarar inte faktiskt nedlagd tidsåtgång vid viss tidpunkt utan en försiktig uppskattning av nedlagd tid i ärendet. I fall då ”a conto”–faktura utställts skall den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för arvodet från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.

Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan uppdraget påbörjas, dels under pågående handläggning av uppdraget. Advokatbyråns rätt till förskott gäller löpande under hela uppdragets handläggning. Förskottet skall användas till att reglera utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott först mot faktura i samband med att ett uppdrag avslutas. Eftersom en advokat normalt är förhindrad att begära förskott överstigande det förväntade arvodet kommer Advokatbyråns slutliga arvode normalt bli högre än beloppet som erlagts i förskott. Förskott skall nedsättas på Advokatbyråns klientmedelskonto och skall hållas avskilda.

I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader till viss del täckas av en rättsskyddsförsäkring. Det åligger er att underrätta oss om att en försäkring finns och på er begäran samverkar Advokatbyrån med er för att försäkringen tas i anspråk. Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er. Advokatbyrån fakturerar er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till er i enlighet med kostnadsräkningen. Enligt försäkringsvillkoren kan försäkringsbolaget komma att ersätta endast en begränsad del av vårt biträde. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Advokatbyrån har fakturerat för nedlagt arbete belastar er.

Advokatbyråns ansvar för ren förmögenhetsskada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till det belopp som motsvaras av det högre av fem gånger arvodet av uppdraget eller 6 miljoner kronor.

Vårt ansvar mot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter mot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Advokatbyrån skall inte ha något ansvar gentemot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån. Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt ansvarar Advokatbyrån alltid gentemot er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Advokatbyrån har för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar tecknade i försäkringsbolag.

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka Advokatbyrån inte tar något ansvar. Om ni inte skulle vilja kommunicera via internet eller via e-post ber vi er vänligen att informera oss om det.

Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort e-postmeddelanden från avsändare. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefonen. 

Vi kan vara förhindrade att företräda part om det föreligger intressekonflikt i förhållande till annan klient, vilket i så fall medför ett hinder att företräda er. Av den anledningen genomför vi alltid kontroll av om intressekonflikt föreligger utifrån Svenska Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som medför att intressekonflikt ändå föreligger vilket medför att vi är förhindrade att företräda er i föreliggande eller framtida uppdrag. Med hänsyn till det ovannämnda är det av yttersta vikt att ni, före och under uppdraget, förser oss med information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktiskt eller potentiell intressekonflikt föreligger. 

Under tiden som ett uppdrag handläggs kan vi lagra dokument och arbetsresultat elektroniskt som tagits fram av er, oss eller annan med koppling till aktuellt uppdrag. Dokumenten sparas i ett byrågemensamt elektroniskt system för att underlätta tillgången till nödvändig information.

När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara alla relevanta dokument och arbetsresultat som upprättats eller mottagits under handläggningen av uppdraget. De relevanta dokumenten bevaras i pappers- eller i elektronisk form under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag. Dokumenten kommer under alla förhållanden att bevaras minst under den tid som krävs enligt Svenska Advokat-samfundets vägledande regler om god advokatsed eller annan tillämplig lag.

Om inte något annat avtalats sänds alla originalhandlingar tillbaka till er när uppdraget avslutats. Kopior av samtliga relevanta handlingar kommer att behållas av oss för arkivering.

Om ni av något skäl är missnöjd eller har klagomål skall ni kontakta Advokatbyrån så snart som möjligt. På er begäran kommer vi att utreda klagomålet och försöka besvara de frågor som ni kan ha.

Krav som har samband med rådgivning som har lämnats på Advokatbyrån skall framställas så snart ni har blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav får inte framställas senare än sex (6) månader efter det senare av: 1) den dag då den sista fakturan ställdes ut avseende det aktuella uppdraget som kravet avser och 2) den dag då de aktuella händelserna blivit kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

Om ert krav mot oss baseras på tredje mans, Skatteverkets eller annan myndighets krav skall vi ha rätt att bemöta, reglera och/eller förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke föreligger inte något ansvar för Advokatbyrån för kravet i fråga.

Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.

Såvitt gäller tvister mellan konsument å ena sidan och advokat på Advokatbyrån eller Advokatbyrån å andra sidan, har konsumenten, om den har misslyckats med att uppnå en lösning i samförstånd med Advokatbyrån, rätt att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Se: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Med konsument avses fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings­ eller yrkes­verksamhet

Dessa avtalsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Advokatbyråns hemsida. Ändring av villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen finns tillgänglig på kontoren. Kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren kan, på begäran, skickas till er med sedvanlig postgång. 

Dessa villkor och samtliga frågeställningar kring dem eller Advokatbyråns uppdrag för er regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

Meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller brott mot villkoren, uppsägning, ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som har samband med fråga som rör Advokatbyråns uppdrag för er skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm, Sverige.

Oavsett ovannämnda skall Advokatbyrån ha rätt att väcka talan angående förfallna fordringar genom sedvanliga rättsliga åtgärder i allmän domstol.

Kontakta oss