Vårdnad & umgänge

Vårdnad

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. Vårdnad handlar om vem som har det juridiska ansvaret och som får ta de juridiska besluten kring ett barn. medan umgänget reglerar hur barnet skall vistas hos respektive förälder.  

I samband med en skilsmässa eller separation blir det ofta diskussioner kring vem som ska ha barnen boende hos sig och vems adress barnen skall stå skrivet på. Och även om man kommer överens om det från början, så kanske det inte alltid fungerar med gemensam vårdnad i praktiken.

Om man är gifta får man automatiskt gemensam vårdnad när man får barn. Är man inte gifta får modern per automatik ensam vårdnad. Vill man ha gemensam vårdnad anmäler man det till socialnämnden i samband med bekräftelse av faderskapet. Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle anmäler man det gemensamt till skatteverket eller försäkringskassan. Är man inte överens i denna fråga får man stämma hos tingsrätten och där begära ensam vårdnad för den andre föräldern, alternativt gemensam vårdnad.

Om man har gemensam vårdnad men den ena föräldern visar sig olämplig så som vårdnadshavare, eller om föräldrarna har så pass stora samarbetsproblem att det inte är möjligt att utöva vårdnaden gemensamt, kan man ansöka hos tingsrätten om enskild vårdnad och ett reglerat umgänge.  

 

Umgänge

Umgänge handlar om i vilken utsträckning barnet är hos respektive förälder. En förälder kan ha ensam vårdnad, även om barnet bor halva tiden hos var förälder. Exempelvis varannan vecka. Man kan även ha gemensam vårdnad även om barnet endast är hos den andra föräldern varannan vecka eller vid skollov.

Oavsett om man har gemensam eller enskild vårdnad innebär det inte att umgänget är fastställt. Det kanske uppstår problem vid storhelger och lov. Kanske tillåter inte den förälder som har det stadigvarande boendet att den andre får träffa sitt barn så mycket som den skulle vilja. Om man vill ändra det umgänget man har, men inte kan komma överens med den andre föräldern kan man, genom en stämning, vända sig till tingsrätten för beslut.

Underhållsbidrag

I samband med att föräldrar separerar blir det i de flesta fall aktuellt att reglera barnets underhåll. 

Barn har behov som föräldrarna är skyldiga att tillgodose. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med har en skyldighet att se till att barnet får ett underhållsbidrag varje månad. Många barn går miste om att få ett högre underhåll än vad de har rätt till. Underhållsbidraget är oftast högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Vi har jurister som kan hjälpa dig med att räkna ut ert barns rätt till underhållsbidrag.

Finansiering av tvist

Att driva ett ärende om vårdnad, umgänge eller underhåll där parterna är väldigt oense kan bli en kostsam historia, men det finns en del hjälp att ansöka om. De flesta hemförsäkringarna har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att beläst rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden. Om du av någon anledning har haft ett avbrott eller helt enkelt inte har någon hemförsäkring, samt har en årsinkomst som understiger 260´000 kr, kan man ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten (Staten). Din självrisk kan då variera mellan 2-40 % baserat på din inkomst, skulder och tillgångar. I samband med att tvisten uppstår kommer juristen att ansöka hos aktuell instans. Tvister som uppstår i samband (inom 12 månader) med separation ersätts i regel inte av försäkringsbolaget. Är du osäker går det bra att ringa våra sekreterare för mer information.

På advokatfirman har vi flera jurister på våra kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten.