Socialrätt

Socialtjänsten i en kommun har ansvaret att sörja för att särskild unga och de med socialt betingade bekymmer får stöd och hjälp. Lagen ger kommunerna rätt att tvångsvis ingripa i vissa situationer. Då behöver föräldrar och barn en jurist som biträde att föra deras talan. Vi hjälper dig oavsett vilken roll du har!

Det är Förvaltningsrätten som utser biträdet, men du har rätt att välja den som Du har förtroende för.

Vi arbetar alla fyra i ärenden av detta slag. Göran har tidigare arbetat som domare i dessa typer av mål och är särskilt insatt i frågorna. En kunskap som nu också övriga advokater och jurister besitter. Som ditt biträde engagerar vi oss så att Din rätt tas tillvara.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden som rör tvångsvård enligt;

– Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
– Lagen om vård av missbrukare (LVM)
– Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
– Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)