Arbetsområden

Affärsjuridiska frågor

Viktigt att hålla kontroll på bolagets likviditet

I rådande tider är det extra viktigt att hålla kontroll på företagets likviditet. Om man kommer i en situation att man har förbrukat halva aktiekapitalet måsta man vidta åtgärder enligt aktiebolagslagens regler. Man ska som styrelselse se till att det görs en kontrollbalansräkning. De beslut som tas efter att halva aktiekapitalet är förbrukat kan styrelsen ställas personligt ansvariga för. Om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat så behöver styrelsen agera omgående. Vi på Landerdahls kan hjälpa till, ta gärna kontakt med oss!

Genomgång av bolagets avtal

Såväl företaget som företagets ägare behöver ibland få en genomgång av den juridiska verkligheten. Vi erbjuder att göra såväl heltäckande som mer begränsade insatser för att ”känna av” hur statusen är på gällande avtal m.m. Verkligheten förändras snabbt och det är kanske ibland så att det var länge sedan olika avtalsvillkor skärskådades. 
En sådan genomgång kan avse 
•    köp- och försäljningsvillkor för företagets produkter 
•    inköpsavtal 
•    de anställdas villkor 
•    hyresvillkor för lokal 
•    pågående eller tilltänkta samarbetsförhållanden 
•    kompanjonsavtal 
•    försäkringsförhållanden m.m.

För en del företag fungerar vi som ”husadvokat”, vilket innebär att företaget tecknar samarbetsavtal där advokatfirman åtar sig att med kort varsel lämna besked på olika frågor per telefon, granska alla nya affärsavtal samt lämna synpunkter på skilda frågeställningar.

Ibland kombineras det med en styrelsesyssla för advokaten och då ombesörjer vi upprättande av den formalia som gäller för bolaget, t ex skriver förslag till protokoll, handlingsplaner och arbetsordningar. 
Servicen avser då även företagets ägares egna juridiska spörsmål.

Vi har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.

Skattetvister och EKObrott

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska bokföring och deklarationsuppgifter. Blir Du eller ditt företag utsatt för granskning, måste du ta ställning till en rad olika frågor om vilka uppgifter som ska lämnas, hur det skall ske samt vad effekterna blir. Regelmässigt skriver Skatteverket en promemorian över vad som de anmärkt på vid granskningen. Eftersom den promemorian ligger till grund för de beslut som kan följa i högre skatt, risken för skattebrottsåtal m m, är det oerhört viktigt att Du noga går igenom, kommenterar och kompletterar ärendet redan i detta stadium. Ibland leder granskningen till högre skatt. Vid en efterföljande tvist med Skatteverket i domstol eller för skattebrott/bokföringsbrott, kan skadan begränsas om Du tar hjälp i detta inledande skede.

Göran har under många år hjälpt många företag och dess ägare i den situationen.

Även som privatperson, kan det vara värdefullt att ta hjälp av Landerdahls vid t ex taxeringsfrågor.

Avtal av skilda slag

Ett väl genomtänkt avtal är den bästa försäkringen mot framtida tvister. Vi har under åren både upprättat och granskat en mängd avtal. Detta har gett en bred erfarenhetsbasis att stå på för att upptäcka och förebygga framtida tvister.

Vi vinnlägger oss om att rådgiva parterna att utforma så heltäckande avtal som möjligt. En viktig del är att anpassa avtalen till de skatteförhållanden som uppkommer vid avtalets genomförande.

Avtalen brukar avse köp eller försäljning av egendom, leveransavtal eller samarbeten i olika former, men vi har också erfarenhet av avtal om immaterialrättsliga spörsmål.

Entreprenadavtal

Vi har under åren biträtt vid ett stort antal tvister inom entreprenadsektorn och är väl insatta i problematiken. Advokatfirman åtar sig alla former av entreprenadtvister inom bygg- och anläggningssektorn.

Erfarenheten visar att många tvister kan förebyggas samt att samarbetsklimat mellan parterna blir bättre om det finns kunskap om vad som kan förväntas.

Både som beställare  och entreprenör är det därför viktigt att ha klart för sig vilka rättigheter och skyldigheter envar part har redan när tjänsten och materialet beställs. Viktiga är de branschspecifika avtal som finns på området, t ex  de olika AB-avtalen och det sk Hantverkarformuläret 09 publicerade av Svensk Byggtjänst.

Att investera i en genomgång av kontrakten hos advokat  i samband med avtalförhandlingarna är oftast väl investerade pengar.

Som privatperson är det nyttigt att känna till de särskilda reglerna i Konsumenttjänst – och konsumentköplagarna.

Vi hjälper Dig gärna när du hamnat i tvist men allrahelst genom förebyggande insatser. 

Hyresjuridik 

De allra flesta företagare hyr eller arrenderar sin verksamhetslokal. Lokalen är en viktig del av företaget och representerar en stor del av de löpande kostnaderna.  Att bli uppsagd eller råka ut för hyreshöjning, är kännbart. Vilka skyldigheter du har som  hyresvärd eller hyresgäst kan ibland vara svårt att  tolka. Hyreslagstiftningen  beträffande lokaler är svårtillgänglig, varför det är nödvändigt att ha kunskap om effekterna av innehållet i ett hyresavtal. Advokatfirman har upprättat och förhandlat ett stort antal hyres- och arrendeavtal av olika slag samt  bistått vid förlängningsärenden och uppsägningar .

Arbetstvister

En föränderlig arbetsmarknad och en lägre anslutningsgrad till fackförbunden, har inneburit en större komplexitet på arbetsmarknaden. Juridik har en allt större inverkan, t ex genom att diskrimineringslagstiftningen byggts ut och att allt större risker finns att anställda hanterar företagshemligheter på sätt som kan vara skadligt för arbetsgivaren . Advokatfirman har ständigt flera pågående ärenden där vi biträder såväl företagare i deras egenskap av arbetsgivare som  anställda.

Kommersiella fastigheter 

Kommersiella fastigheter av skilda slag representerar ett stort värde och innefattar normalt en rad komplexa frågeställningar vid förvärv och försäljning.

Många frågor vid sidan av köpeskillingen måste gås igenom; t ex hyresavtalen, leverantörsavtal, översikt- och detaljplaner, gällande bygglov, begränsningar i nyttjandet genom tillståndplikt, eventuell miljöfarlig verksamhet m m

Vi har en stor erfarenhet av denna typ av fastighetsöverlåtelser såväl på säljar- som köparsidan. Vi biträder också vid anskaffandet av köpare.

Samarbete i bolag mm

Att driva verksamhet som kompanjoner är stimulerande i många fall. Vem som skall ansvara för olika delar av företagets verksamhet kan vara klokt att avtala om. Det är viktigt att veta vad som händer om någon skulle bli sjuk eller avlida. Vars och ens skyldigheter och rättigheter när företaget går dåligt och behöver större privata insatser är också nödvändigt att reglera.

Förutom kompanjonsavtal för aktiebolag har vi stor erfarenhet av återförsäljar- och franschiseavtal samt handelsbolagsavtal.

Samverkan i andra former, t ex ekonomiska föreningar och stiftelser eller ideella föreningar behöver ofta regleras utöver vad som gäller i lag.

Formerna vid bildande och förvaltning av bostadsrättsföreningar är en ofta ogenomtränglig materia.